Maze respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.maze.nl (hierna: ‘de website’). Maze acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Maze zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Maze verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Maze, zoals bij:

-het plaatsen van bestellingen;

-telefonisch of mailcontact;

-in verband met een verzoek tot het sluiten van een, of de uitvoering van zodanige overeenkomst;

-het versturen van een bericht middels een van de contactformulieren op de website of middels sociale media;

-het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

-het aanschaffen van op naam geregistreerde entree-/strippenkaarten en abonnementen in onze winkels.

Uw persoonsgegevens worden door Maze verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indienen voor zover dat noodzakelijk is:

Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, gedaan verzoek of ingediende (aan)vraag, de inschrijving voor een nieuwsbrief, dan wel een tussen u en Maze gesloten overeenkomst.

Indien u, bijvoorbeeld middels een contactformulier op de website of middels sociale media, persoonsgegevens aan Maze verstrekt, worden deze door Maze gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Maze aangaat, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Aanvragen met betrekking tot productleveranties kan Maze doorsturen naar bij haar aangesloten wederverkopers of leveranciers die de aanvraag vervolgens behandelen.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Maze gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Maze aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van bestellingen, maar ook een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

Voorts kunt u zich op de website aanmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven, waarbij Maze gebruik maakt van het programma ‘MailChimp’. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Maze.

Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Maze of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Maze of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Maze, om de website en e-mailvoorzieningen van Maze te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudbureau om de administratie en boekhouding van Maze te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Maze voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Ook werkt Maze samen met derde partijen die onlinemarketing-en IT-diensten voor Maze uitvoeren en daardoor toegang hebben tot de backend van de website of andere systemen van Maze. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om hun door Maze opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

Cookies die Maze gebruikt
Maze gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Maze gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Maze middels analytische cookies gegevens voor onderzoek ten einde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt Maze gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maze zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch Maze, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Uw rechten
U heeft het recht om Maze te verzoeken om inzage, het wissen en rectificeren van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevens overdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Maze slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Maze legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Maze zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Maze vallen, evenals door Maze ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Maze slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Maze verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Maze daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake het gebruik van bepaalde tools op de website, zoals Google Analytics en MailChimp. Voor die gevallen draagt Maze er zorg voor dat de verwerking van uw

persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Maze zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Maze, kunt u contact opnemen met dhr. Ruiter, verantwoordelijke bij Maze. Uiteraard kunt u bij hem ook terecht voor het wijzigen van uw persoonsgegevens.

Voor klachten waar u met deze persoon niet uitkomt, raden wij u aan de klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

Contactgegevens
Maze Groningen
Gedempte Zuiderdiep 130
9711 HM Groningen

Maze Den Haag
Herengracht 50A
2511 EJ Den Haag

U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:
Telefoon: 050 – 31 44 22 1
E-mail: info@maze.nl